|
موقعیت شما: درباره ما » مدیران اسبق
 اسامي مديران کل راه و شهرسازی استان اصفهان

 

اسامي مديران کل راه و شهرسازی استان اصفهان

 به ترتيب سال خدمت

طول زمان مديريت سال پايان خدمت سال شروع خدمت نام مدير کل رديف
3 1329 1326  آقاي مهندس ميرزا آقاخان فريار   1
3 1332 1329  آقاي مهندس عباس مولائي 2
2 1334 1332  آقاي مهندس محمد علي مشير صدري    3
2 1336 1334  آقاي مهندس يوسف علي حريري    4
3 1339 1336  آقاي مهندس مصطفي کرماني     5
7 1346 1339  آقاي مهندس اکبر مقامي 6
6 1352 1346  آقاي مهندس عبدالحسين هنرجو   7
6 1358 1352  آقاي مهندس محمد تقي انصاري  8
2 1360 1358  آقاي مهندس منوچهر نقي زاده کاشاني   9
5 1365 1360  آقاي مهندس نوراله صلواتي 10
1 1366 1365  آقاي مهندس محسن آقا اوليا 11
4 1370 1366  آقاي مهندس غلامرضا صالحي   12
5 1375 1370  آقاي مهندس مهدي نيکدار    13
6 1381 1375  آقاي مهندس قدرت اله نجفي 14
6
1387 1381  آقاي مهندس عبدالهاشم حسن نيا 15
3 1390 1387  آقاي مهندس هوشنگ عشايري 16
4 1394 1390 آقای مهندس محمود محمود زاده 17
- تاکنون 1394 آقای مهندس حجت اله غلامی 18